ការអប់រំ

Opto-Edu មានឧបករណ៍អប់រំជាច្រើនសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យរួមទាំងឧបករណ៍និងសម្ភារៈគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវបានប្រើក្នុងថ្នាក់ដើម្បីបង្រៀនរូបវិទ្យាគីមីជីវវិទ្យានិងភូមិសាស្ត្រមេរៀនតារាសាស្រ្ត។ គុណវុឌ្ឍិខ្ពស់និងតម្លៃប្រកួតប្រជែងនៃទំនិញទាំងនេះនាំមកនៅក្នុងប្រទេសចិននាំមកនូវទីផ្សារល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោក។

123456 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ១២១